Ledenvergadering LVMP - PAZ

Aanmelden

Onderwerpen middagsymposium NETWERKGENEESKUNDE


Netwerkgeneeskunde en de medische psychologie, een inleiding

Dr. Alex Knipping, klinisch neuropsycholoog
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, afdeling Medische Psychologie

Inleidende lezing over netwerkgeneeskunde. Voorgeschiedenis en aanleiding tot het ontstaan van netwerkgeneeskunde, een inkadering van het begrip en implicaties daarvan voor de medische psychologie.

Leerdoelen: 
- Deelnemers weten wat netwerkgeneeskunde is.
- Deelnemers begrijpen de gevolgen van netwerkwerkgeneeskunde voor het vakgebied medische psychologie.

 

Hoe kunnen we de huisartsen nog beter faciliteren?

Drs. Gerdien Schuitemaker, Klinisch Psycholoog en medisch manager
Medisch Centrum Leeuwarden

VWS stuurt er op dat steeds meer zorg uit de tweede lijn verplaatst wordt naar de eerste lijn. Patiënten met chronische somatische aandoeningen worden door de medisch specialist steeds sneller terugverwezen naar de huisarts. Ook is het wenselijk dat patiënten met complexe SOLK klachten niet verdwalen in het ziekenhuis u en daar onnodige en dure zorg krijgen maar beter toegang krijgen tot de passende zorg. Hoe kunnen wij onze specialistische medisch psychologische expertise beschikbaar stellen aan de huisarts? In Friesland is hiermee sinds 2009 ervaring opgedaan.

Leerdoelen:
- Het vertalen van visie in een strategie en een zorgaanbod.
- Kansen blijven zoeken als het speelveld verandert.

 

Ontwikkeling en financiering van inzet van medisch psychologische expertise voor huisartsen in de regio Noord- en Midden Limburg

Dr. Eric van Balen, Klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog, Medisch Leider
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Sinds jaar en dag geven huisartsen en medisch specialistisch uitbehandelde patiënten - soms ook hun naasten - te kennen gebruik te willen maken van de in het ziekenhuis aanwezige medisch psychologische expertise. Deze is immers daarbuiten niet of nauwelijks beschikbaar. De psycholoog in het ziekenhuis is echter geen poortspecialist, en de financiering van deze zorg is tot op heden ook anderszins niet geborgd. Desondanks zijn er regionaal enkele ontwikkelingen gaande die een voorbeeldfunctie hebben en navolging verdienen.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen zoals die zich in de regio Noord- en Midden Limburg hebben voorgedaan, alsmede enkele belangrijke punten bij indicatiestelling.

Leerdoelen:
- Inzicht in kansen en bedreigingen bij levering van medisch psychologische expertise binnen de eerstelijnsgezondheidszorg als
  onderdeel van de netwerkgeneeskunde.
- Ondersteuning bij afbakening en indicatiestelling.

 

Netwerkgeneeskunde: voorbeelden uit de praktijk

Dr. Chris Verhaak, Klinisch psycholoog, uhd
Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis afdeling medische psychologie

Kinderen die in academische ziekenhuizen worden behandeld hebben te maken met ingrijpende somatische aandoeningen die vaak intensieve behandeling vragen. Die behandeling vindt vaak grotendeels thuis plaats. Het goed uitvoeren van deze behandelingen, de therapie trouw, of ziektemanagement, vraagt veel van planning en organisatie van kind en gezin. In een op de drie gezinnen zijn die vaardigheden onvoldoende aanwezig door uiteenlopende omstandigheden. Dit brengt optimale uitvoering van de behandeling in gevaar en kan leiden tot medische complicaties. Integrale zorg in de ziekenhuizen, door medisch specialist en klinisch psycholoog kan ook kaders bieden voor overdracht naar behandeling in de thuissituatie. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe samenwerking over de muren van disciplines en van ziekenhuizen, integrale zorg dicht bij huis kan brengen. Vragen die centraal staan zijn: hoe vindt veilige informatieoverdracht plaats, wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk, hoe vindt consultatie plaats en wat zijn mogelijkheden voor financiering.

Leerdoelen:
- Inzicht in criteria voor inzetten transmurale integrale zorg.
- Inzicht in mogelijkheden van netwerkvorming tussen ziekenhuizen jeugdGGZ en sociale domein.